Samodzielny Publiczny Gminny Zakłąd Opieki Zdrowotnej w Pleśnej-Barbara

Reprezentant: 
Gniadek -Jakson
Logo lub avatar użytkownika - Samodzielny Publiczny Gminny Zakłąd Opieki Zdrowotnej w Pleśnej-Barbara

Do zadań SPGZOZ w Pleśnej należy:

  • udzielanie porad lekarskich i stomatologicznych w jednostkach Zakładu oraz porad w domu chorego w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
  • wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie analityki medycznej,
  • świadczenie usług rehabilitacyjnych i fizykoterapii
  • świadczenie usług z zakresu położnictwa i ginekologii - porady i leczenie,objęcie opieką zapobiegawczą populacji i wieku rozwojowego kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu oraz opieki nad noworodkiem,
  • prowadzenie szczepień ochronnych, obowiązkowych i uzupełniających oraz szerzenie oświaty zdrowotnej w miarę posiadanych środków,
  • udzielanie świadczeń lekarsko-pielęgniarskich dla dzieci w wieku przedszkolnym,
  • sprawowanie opieki higieniczno-zdrowotnej nad uczniami szkół, dla których Rada Gminy jest organem prowadzącym,
  • dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności Gminy oraz określenie potrzeb w zakresie ich zaspokajania,orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej,
  • przeprowadzenie czynnego poradnictwa i lecznictwa, szczególnie w odniesieniu do:chorych z chorobami społecznymi i cywilizacyjnymi,narażonych na szkodliwość lub uciążliwość środowiska pracy,chorych uzależnionych i członków rodzin uzależnionych,innych chorych i chorych przewlekle, których stan zdrowia wymaga systematycznej opieki,