Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Reprezentant: 
dr n. med. Michał Zabojszcz
Numer telefonu: 
12 662 31 00
Numer faksu: 
12 662 31 05
Logo lub avatar użytkownika - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Podstawowym celem Zakładu jest organizowanie i prowadzenie w szczególności:

 • działalności profilaktyczno-leczniczej w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w formie opieki stacjonarnej, mbulatoryjnej i doraźnych swiadczeń zdrowotnych
 • badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych, w połączeniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

Zgodnie z powyższym do zadań ZOZ MSWiA w Krakowie należy:

 • udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitala Zakładu oraz świadczeń ambulatoryjnych
 • wykonywanie doraźnych swiadczeń zdrowotnych (wizyty domowe, udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym w wypadkach, zdarzeniach losowych i zagrożeniach nadzwyczajnych)
 • prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przedszpitalnego i szpitalnego
 • medyczne zabezpieczenie działań służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • wykonywanie zadań z zakresu służby medycyny pracy
 • prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego
 • obrót środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny
 • prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki zdrowia
 • organizowanie i prowadznie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie
 • medyczne zabezpieczenie wykonywania zadańobronnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji