Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Reprezentant: 
Lidia Zelek
Numer telefonu: 
18 443 88 77
Numer faksu: 
18 443 86 01
Logo lub avatar użytkownika - Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jest zakładem opieki zdrowotnej   utworzonym  w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, a także kształcenia osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących ten zawód.

Organem założycielskim Szpitala jest Województwo Małopolskie a organem sprawującym nadzór nad jego działalnością jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Misją Szpitala jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowia psychicznego i fizycznego mieszkańcom województwa małopolskiego oraz wszystkim innym osobom przebywającym na obszarze działania Szpitala, z wykorzystaniem najnowocześniejszych dostępnych metod profilaktyki i promocji zdrowia, leczenia i rehabilitacji.

Szpital podejmuje działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjenta. W szczególności zakres świadczeń zdrowotnych obejmuje:

 •     badania i porady lekarskie,
 •     badania i terapię psychologiczną,
 •     rehabilitację leczniczą,
 •     opiekę nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
 •     opiekę nad dzieckiem,
 •     badania diagnostyczne, w tym analityką medyczną,
 •     pielęgnację chorych,
 •     pielęgnację niepełnosprawnych i opiekę nad nimi,
 •     opiekę paliatywna,
 •     orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 •     zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne ipromocję zdrowia,
 •     wstępną diagnostykę i podejmowanie leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności wrazie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci,
 •     zabezpieczenie medyczne pacjentów oraz organizacja transportu do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego.