Zakup energii elektrycznej dla Małopolskiej Grupy Zakupowej, którą reprezentuje Pełnomocnik Zamawiającego tj. Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup energii elektrycznej dla Małopolskiej Grupy Zakupowej, którą reprezentuje Pełnomocnik Zamawiającego tj. Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej

Krótki opis zamówienia:

1. Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej w ilości 16 753 000 KWh, dla 10 podmiotów –
Zamawiających tj:
1) Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a;
2) Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków;
3) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków;
4) Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków;
5) Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz;
6) Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków;
7) Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Łazarza 14, 31-530 Kraków;,
8) Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie, oś. Na Wzgórzach 17 B, 31-723 Kraków;
9) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłowka 9, 34-500 Zakopane ;
10) Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. Dr. O. Sokołowskiego, Gładkie 1, 34-500 Zakopane.
2. Umowy sprzedaży energii elektrycznej będą zawierane przez każdego z Zamawiających osobno.
3. Zamawiający posiadający umowy kompleksowe wypowiedzieli je i posiadają umowy na dystrybucję na czas
nieokreślony.
4. Zamawiający posiadają punkty poboru w taryfach Bxx, oświadczają, że mają układy pomiarowe dostosowane
do zasady TPA, lub też je dostosują do momentu realizacji zmiany sprzedawcy energii.
5. Wykonawcy udzielają stosownego Pełnomocnictwa do reprezentowania przez OSD w kwestiach związanych
ze zgłoszeniem umowy sprzedaży.
6. Zamawiający w wymaganym terminie, przekażą Wykonawcy wszelkie szczegółowe, posiadane przez
Pełnomocnika informacje dotyczące PPE w edytowalnej wersji elektronicznej, niezwłocznie po rozstrzygnięciu
postępowania przetargowego m.in: informacje dotyczące zmiany sprzedawcy (numer ewidencyjny lub PPE,
numer licznika itp.).
7. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie liczby obiektów (punktów poboru)
osobno w ramach grup taryfowych, a wymienionych enumeratywnie w załączniku do niniejszej SIWZ. Zmiana ta
nie może przekroczyć 15% punktów poboru.

Cały tekst ogłoszenia w załączniku.